43009d50-90aa-11e2-abf0-89fddacc7765          用心經營、用愛灌溉                          談班級經營【之二】

班級經營是「一門藝術」也就是老師與學生之間在課堂上彼此的關係,也是老師們在教學過程中所必須面對的一門「必修功課」。

柯婷如老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()